Externí audit maziv

Proč podstoupit externí audit maziv a co obvykle zadavateli přináší:

 • Kontrola nákupní struktury maziv, její optimalizace a sjednocení dle druhů nakupovaných maziv, konfrontace s mazacími plány a manuály strojů.
 • Z našich zkušeností vyplývá, že lze zredukovat sortiment nakupovaných maziv ve standardním výrobním podniku až o 40 %, což znamená snížení skladových zásob a s tím spojené úspory.
 • U společností s větším počtem provozů pak lze dle možností provést sjednocení maziv jednotlivých závodů s ohledem na jejich typ výroby.
 • Kontrola mazacích plánů a manuálů jednotlivých strojů a technologií a jejich porovnání se skutečným stavem, způsobem mazání, a to jak z hlediska typu maziva, tak i z pohledu jeho aplikace.
 • Návrhy a doporučení na případné zefektivnění a změny přinášející úspory v této oblasti. Nejsou-li k dispozici jednotlivé mazací plány, je možné zadat jejich zhotovení nebo aktualizaci stávajících.

Obsah auditu je vždy možné přizpůsobit potřebám zákazníka, rozšířit, nebo naopak úzce zaměřit na požadovanou problematiku. Dá se očekávat, že vždy přináší kvalifikovaný pohled třetí strany na problematiku vaší výroby, strojní údržby nebo zacházení s mazivy. Ve většině případů přináší tato řešení nemalé úspory nákladů v těchto oblastech.


Příprava výběrového řízení na nákup komodity maziv

V rámci vedení výběrových řízení jsme schopni nabídnout:

 • Převzetí úplné agendy výběrového řízení nebo pouze její části.
 • Kompletní mazací audit přímo v závodě (průzkum aplikací, posouzení stávajícího stavu a vhodnosti aktuálně používaných náplní).
 • Identifikace prostoru pro zlepšení (jak kvalitativního, tak ekonomického).
 • Oslovení potenciálních dodavatelů nebo technická podpora zákazníka pro případ přímého oslovení.
 • Výběr nejvhodnějších náplní na základě laboratorních a simulačních strojních testů na vzorcích potenciálních kandidátů.
 • Posouzení cenových nabídek a odhad celkové ekonomické výhodnosti ve vztahu cena – předpokládaná životnost náplní.
 • Dodání návrhů pro doplnění dodavatelské smluvní dokumentace o prvky vymahatelnosti konstantní kvality dodávek maziv.

Vedení výběrového řízení ze strany naší společnosti skýtá následující výhody:

 • Absolutní nestrannost. Žádný z dodavatelů není preferován. Rozhodnutí jsou činěna pouze na základě technických faktů, laboratorních rozborů pod záštitou akreditované laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025 a technického hodnocení nezávislého inspekčního orgánu akreditovaného dle ČSN EN ISO/IEC 17020.
 • Profesionalita. Výběrové řízení je vedeno týmem odborníků patřícím ke špičce v oboru tribologie a tribodiagnostiky.

Monitoring kvality dodávek mazacích náplní

Neoddělitelnými součástmi jsou:
 • Odborné namátkové odběry vzorků maziv v průběhu platnosti dodavatelské smlouvy.
 • Následné laboratorní a strojní testy a vyhodnocení jejich výsledků ve vztahu ke stanoveným hodnotám na referenčních vzorcích v průběhu výběrového řízení.
 • Vydání případných podnětů k zahájení úkonů z důvodu neplnění smluvních povinností.

Výhody jsou následující:
 • Udržení kvality. Tento způsob monitoringu zaručuje konstantní kvalitu dodávaných maziv v rámci povolených odchylek po celou dobu platnosti dodavatelské smlouvy.
 • Snadná vymahatelnost smluvních pokut. Precizně nastavené smluvní podmínky poskytují minimální prostor pro diskuse ohledně jejich plnění.
 • Kontinuita monitoringu stavu náplní a kondice strojů, minimalizuje variabilitu vstupů s pozitivním efektem na spolehlivost vyhodnocování stavu mazacích náplní a strojů zvyšující efektivitu preventivních servisních zásahů.


Příprava pro zavedení služby TFM

 • Příprava časových nároků této služby pro potřeby výběrového řízení na poskytovatele požadované služby.


Externí audit ekonomiky výroby stlačeného vzduchu

Proč podstoupit tento audit a co přináší:

Stlačený vzduch je nejdražší typ energie, která je standardně v průmyslu využívána pro velkou řadu aplikací. Firmy většinou vynakládají stovky tisíc až jednotky milionů na výrobu stlačeného vzduchu, ale ztrátovost v těchto systémech dosahuje také stovek tisíc. Před každým rozhodnutím o nákupu nového kompresoru do společnosti, a to i v případě prosté náhrady za dosluhující zařízení, by měl proběhnout takový audit, který potvrdí výkon budoucího zařízení s ohledem na jeho efektivitu, začlenění do stávajícího systému výroby stlačeného vzduchu a budoucí potřeby provozovatele. Náklady na takový audit tvoří většinou jen jednotky procent z pořizovací ceny stroje. Ve většině případů jsou tyto náklady kryty z potenciálních úspor. V dnešní době strmě rostoucích cen energií je takový audit přínosem pro každou výrobu a generuje vysoké úspory.